Докторантура, ад’юнктура

Докторантура Національного університету цивільного захисту України здійснює підготовку науково-педагогічних кадрів за науковою спеціальністю 21.06.02 - "Пожежна безпека".

Ад'юнктура університету здійснює підготовку науково-педагогічних кадрів за науковими спеціальностями:
21.06.02 - "Пожежна безпека";
21.02.03 - "Цивільна оборона";
19.00.09 - "Психологія діяльності в особливих умовах".

Форми навчання в ад'юнктурі - з відривом від виробництва (денна), без відриву від виробництва (заочна) та шляхом прикріплення здобувачами. Форма навчання в докторантурі - з відривом від виробництва (денна).
Метою докторантури і ад'юнктури є підготовка науково-педагогічних і наукових кадрів в межах післявузівської професійної освіти із спеціальностей "Пожежна безпека", "Цивільна оборона" і "Психологія діяльності в особливих умовах" для вищих навчальних закладів, училищ професійної підготовки, навчальних центрів, науково-дослідних установ і практичних підрозділів МНС України.

Підготовка в докторантурі і ад'юнктурі НУЦЗ України здійснюється за рахунок: 
- коштів Державного бюджету України, передбачених для утримання МНС України - за державним замовленням для роботи у МНС України; 
- коштів юридичних та фізичних осіб - на умовах контракту - для роботи у державному і недержавному секторах народного господарства. Витрати, пов'язані з підготовкою здобувачів сторонніх організацій, проводяться за рахунок коштів здобувачів або організацій, де вони працюють.

До ад'юнктури на конкурсній основі приймаються особи, які мають вищу освіту і кваліфікацію спеціаліста або магістра та стаж практичної роботи не менше двох років.
Випускники вищих навчальних закладів, які закінчили навчання з відзнакою, за рекомендацією вченої ради вищого навчального закладу, мають право надавати документи до вступу в ад'юнктуру відразу після закінчення закладу освіти.
Вступні іспити до ад'юнктури проводяться у вересні місяці поточного року. Вступники до ад'юнктури складають вступні іспити із спеціальності, філософії та іноземної мови в обсязі навчальних програм для вищих навчальних закладів. Вступники, які на час вступу до ад'юнктури склали всі або декілька кандидатських іспитів, звільняються від відповідних вступних іспитів і їм зараховуються оцінки кандидатських іспитів.

До докторантури на конкурсній основі приймаються особи, які мають науковий ступінь кандидата наук, наукові здобутки та опубліковані праці з обраної наукової спеціальності і які в змозі на високому науковому рівні проводити фундаментальні, пошукові і прикладні наукові дослідження.

Вступники до докторантури та ад'юнктури до 1 червня поточного року подають на ім'я ректора університету такі документи: 
- рапорт (заяву); 
- особовий листок з обліку кадрів (Анкета); 
- список опублікованих наукових праць і винаходів. Особи, які не мають опублікованих наукових праць і винаходів, подають реферати з обраного напрямку наукових досліджень; 
- медичну довідку про стан здоров'я за формою N 286-у; 
- копії диплома про закінчення вищого навчального закладу із зазначенням одержаної кваліфікації та витягу із залікової відомості; 
- посвідчення про складання кандидатських іспитів (за наявності); 
- автобіографію; 
- характеристику-рекомендацію з місця роботи; 
- для осіб, котрі бажають навчатися за денною формою - рекомендація від керівництва закладу, установи; 
- витяг з протоколу засідання кафедри з рекомендацією на навчання, ухваленням напрямку майбутнього дисертаційного дослідження та наукового керівника, а для осіб, рекомендованих до ад'юнктури безпосередньо після закінчення вищого навчального закладу, додатково - витяг з протоколу засідання вченої ради вищого навчального закладу; 
- рапорт (заяву) від доктора або кандидата наук про згоду здійснювати наукове керівництво, консультування (для вступників до докторантури).

При вступі до докторантури, крім того, подаються: 
- розгорнутий план дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук; 
- копії основних наукових праць із спеціальності;
- копія диплома про присудження наукового ступеня кандидата наук (у разі здобуття відповідної освіти за кордоном - копія нострифікованого диплома).

Для прикріплення до Університету здобувачем з метою написання кандидатської дисертації на ім'я ректора університету подаються такі документи:
- рапорт (заяву); 
- рапорт (заяву) від ймовірного наукового керівника про згоду здійснювати наукове керівництво; 
- клопотання установи, в якій працює здобувач (для здобувачів академії - клопотання підрозділу); 
- характеристику з місця роботи; 
- особовий листок з обліку кадрів; 
- автобіографію; 
- список опублікованих наукових праць і винаходів, а у разі їх відсутності реферат з обраного напрямку наукових досліджень; 
- копію диплома про вищу освіту і кваліфікацію спеціаліста або магістра; 
- оригінали посвідчень про складання кандидатських іспитів (у разі наявності); 
- витяг з протоколу засідання кафедри (лабораторії, відділу тощо) з ухваленням напрямку майбутнього дисертаційного дослідження та наукового керівника; 
- найменування теми та розгорнутий план дисертації.

Для прикріплення до Університету з метою складання кандидатських іспитів на ім'я ректора університету подаються такі документи: 
- рапорт (заяву); 
- клопотання установи, в якій працює здобувач; 
- характеристику з місця роботи; 
- особовий листок з обліку кадрів; 
- копію диплома про вищу освіту і кваліфікацію спеціаліста або магістра; 
- витяг з рішення Вченої ради, де виконується дисертаційна робота;
- загальні відомості про тему або напрямок дисертації та наукового керівника.

ЗАПРОШУЄМО НА НАВЧАННЯ! тел. (057) 707-34-69. Пишіть: adkt@apbu.edu.ua