https://www.high-endrolex.com/10 Лабораторія інтелектуального моделювання безпечного майбутнього | Науково-освітній портал ВУЗів Державної служби України з надзвичайних ситуацій

Лабораторія інтелектуального моделювання безпечного майбутнього

Лабораторія інтелектуального моделювання безпечного майбутнього (далі Лабораторія) є науковим структурним підрозділом Львівського державного університету безпеки життєдіяльності. У своїй діяльності керується Законами України "Про наукову і науково-технічну діяльність", "Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки", "Про вищу освіту", "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі", "Про авторське право і суміжні права", Концепцією науково-технологічного та інноваційного розвитку України, іншими нормативно-правовими актами України, Статутом ЛДУБЖД.
Метою діяльності Лабораторії є здійснення та розвиток фундаментальних і прикладних наукових досліджень, пов'язаних з розробкою та впровадженням новітніх технологій, методів і засобів забезпечення безпеки життєдіяльності людини у різних сферах її діяльності.
Основні завдання Лабораторії:
• організація та проведення досліджень в галузі розробки методів, засобів та методик моніторингу, прогнозування і запобігання надзвичайним ситуаціям природного та техногенного характеру і ліквідації їх наслідків;
• розробка теоретичних основ, моделей та інформаційних технологій синтезу інтелектуальних систем підтримки прийняття рішень під час ліквідації надзвичайних ситуацій та їх наслідків;
• розробка методів та моделей забезпечення безпеки життєдіяльності людини при проектно-орієнтованому управлінні;
• моделювання явищ та процесів, які виникають в результаті надзвичайних ситуацій, з використанням спеціалізованих комп'ютерних систем;
• розробка нових інформаційних технологій та інновацій в системі підготовки і підвищення кваліфікації фахівців підрозділів цивільного захисту та підвищення рівня освіченості населення в галузі безпеки життєдіяльності;
• проектування та розробка інженерно-технічних заходів цивільного захисту;
• створення умов для активного залучення до наукової та дослідницької діяльності обдарованих студентів, курсантів та молодих науковців університету;
• виконання науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт на договірних, держбюджетних засадах та проектів, що фінансуються єврорамковою комісією.
Основні форми діяльності Лабораторії:
• теоретичні та експериментальні дослідження;
• проведення інжинірингу;
• надання платних консультацій та підготовка експертних висновків;
• проведення експертиз матеріалів, технологій з точки зору пожежної та техногенної безпеки тощо;
• розробка пропозицій та рекомендацій щодо впровадження результатів досліджень;
• здійснення супроводу виконання науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт;
• активна взаємодія з кафедральними лабораторіями відповідно до профілю діяльності;
• організація і проведення науково-технічних та науково-освітніх виставок, семінарів, нарад, конференцій, шкіл, що забезпечує пропагування наукових, науково-технічних і освітніх досягнень ЛДУБЖД.

https://www.high-endrolex.com/10