Науково-методичний центр навчальних закладів сфери цивільного захисту

Науково-методичний центр навчальних закладів сфери цивільного захисту є робочим, консультативно-дорадчим органом, що створений 8 серпня 2000 р. і дислокується у Національному університеті цивільного захисту України. У штаті центру діє два відділи: відділ науково-методичного забезпечення професійної освіти та відділ організації та координації науково-дослідної діяльності навчальних закладів.
Уваров Юрій Володимирович— начальник центру, кандидат технічних наук, доцент.

Головні напрямки діяльності центру:

об'єднання науково-педагогічного потенціалу, координація науково-дослідної діяльності вищих навчальних закладів цивільного захисту та організація їх діючого взаємозв'язку з територіальними органами управління ДСНС України, удосконалення науково-методичного забезпечення системи підготовки кадрів всіх освітньо-кваліфікаційних рівнів у сфері цивільного захисту як на сучасному етапі, так й на перспективу.

Пріоритетні завдання центру:
- координація діяльності навчальних закладів й установ ДСНС України з питань освіти в процесі підготовки фахівців у сфері цивільного захисту;
- розробка пропозицій щодо змісту нормативно-правової бази, що регламентує навчально-виховну й науково-дослідну діяльність вищих навчальних закладів цивільного захисту;
- розробка, експертна оцінка, узгодження нормативно-правових актів які регламентують підготовку та післядипломну освіту працівників органів і підрозділів ДСНС України;
- координація науково-дослідної діяльності вищих навчальних закладів цивільного захисту в галузі прикладних досліджень і розробок у сфері цивільного захисту;
- сприяння інтеграції наукової, навчальної й професійної діяльності в системі галузевої вищої освіти, забезпечення єдності професійної освіти й наукової діяльності;
- експертиза навчальної літератури й засобів навчання на відповідність стандартам освіти, навчальним планам і програмам галузевої освіти для одержання грифів Міністерства освіти і науки України;
- узагальнення й розробка пропозицій щодо підвищення якості підготовки кадрів, участь у створенні відповідного інформаційного й методичного забезпечення навчально-виховного процесу в навчальних закладах цивільного захисту;
- розвиток взаємозв'язку з іншими вищими навчальними закладами, установами, організаціями з питань обміну досвідом та науково-методичного забезпечення освіти у сфері цивільного захисту (пожежної безпеки).

Основні результати діяльності центру:

- на підставі підготовлених й представлених до Міністерства освіти і науки України обґрунтованих пропозицій до переліку напрямів, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра, внесено нову галузь знань 1702 "Цивільна безпека" та напрями підготовки "Цивільний захист" та "Охорона праці", до переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями спеціаліста і магістра внесено внесено нові спеціальності "Цивільний захист", "Управління у сфері цивільного захисту", "Охорона праці", "Управління пожежною безпекою";
- внесено пропозиції до Міністерства освіти і науки України щодо створення Науково-методичної комісії МОН та робочих груп з розроблення галузевих стандартів з вищої освіти за напрямами підготовки фахівців нової галузі знань 1702 “Цивільна безпека”;
- розроблені й затверджені МОН в установленому порядку галузеві стандарти вищої освіти підготовки бакалаврів за напрямами “Пожежна безпека”, "Цивільний захист" та підготовки спеціалістів і магістрів за спеціальностями "Пожежна безпека", "Управління пожежною безпекою", "Цивільний захист", "Управління у сфері цивільного захисту", "Охорона праці";
- розроблено пакет тестів контролю якості знань для проведення Державної атестації бакалавра за напрямом "Пожежна безпека";
- у рамках проведення науково-дослідної роботи розроблений перелік нових професій у сфері цивільного захисту, що увійшли до Державного класифікатора професій ДК 003:2005;
- співробітники центра брали участь у розробці й підготовці до видання Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників МНС України;
- центром регулярно видається Бюлетень, що містить інформаційно-аналітичні та інші матеріали з питань проведення навчальної та методичної роботи під час підготовки фахівців у навчальних закладах ДСНС України;
- проведено попередню експертизу близько 90 рукописів навчальної літератури для присвоєння грифів ДСНС та Міністерства освіти і науки України;

Центр пропонує наступні послуги:

- аналіз, наукове обґрунтування й розробка пропозицій по внесенню змін до Переліку галузей знань, бакалаврських програм, програм професійної спрямованості підготовки фахівців у вищих навчальних закладах цивільного захисту;
- обґрунтування й підготовка проектів нормативно-правових актів з організації діяльності й навчально-методичного забезпечення навчально-виховного процесу у вищих навчальних закладах;
- розробка науково-методичних рекомендацій зі змісту стандартів освіти, навчальних планів і програм навчальних дисциплін вищих навчальних закладів цивільного захисту.
- експертиза й резензування навчальної і навчально-методичної літератури, засобів навчання, які використовуються в системі освіти ДСНС України на їх відповідність галузевим стандартам освіти, навчальним планам, програмам, іншими нормативним документам для присвоєння їм грифів Міністерства освіти і науки України;
- опублікування на сторінках Бюлетеня Науково-методичного центру матеріалів (статей) з актуальних питань щодо проведення навчальної та методичної роботи у навчальних закладах.

Наша адреса: 61023, м. Харків-23, вул. Чернишевського, 94.
Телефон (факс): (057) 704-14-32
 

Читайте також

best rolex air king 114234sao 36mm mens oyster bracelet silver tone review identified leaders during meal table altar.the 2017 best replica reloj omega come in many styles and they are affordable to all the watch.