04.03.2024

Науково-освітній портал навчальних закладів Державної служби України з надзвичайних ситуацій
http://www.edu-mns.org.ua

Література

06.12.2016
НУЦЗУ

У НУЦЗУ вийшли з друкунавчальні книги з грифом «Рекомендовано Міністерствомосвіти і науки України як навчальний посібник для студентіввищихнавчальнихзакладів»

У НУЦЗУ вийшли з друкунавчальні книги з грифом «Рекомендовано Міністерствомосвіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів»:

1. Утилізація та знищення вибухонебезпечних предметів: навч. посіб. Том 1. Порядок та правила утилізації вибухонебезпечних предметів / В.В. Барбашин, О.М. Смирнов, І.О. Толкунов.
У 1-му томі навчального посібника розкривається поняття терміна «вибухонебезпечніпредмети» (ВНП), подано короткий історичний нарис розвитку утилізації боєприпасів у СРСР і Україні, наведено порядок та правила щодоутилізації ВНП, порядок прийому та відправки вибухонебезпечних предметів, надано організацію арсеналів, баз і складів, розкрито порядок зберігання ВНП на арсеналах, базах і складах України.

2. Пожежнімашини: навч. посіб. / О.М. Ларін, В.Г.,Баркалов, С.А. Виноградов, А.Я. Калиновський, О.М. Семків.
Навчальнийпосібник «Пожежнімашини» авторівЛаріна О.М., Баркалова В.Г., Виноградова С.А., Калиновського А.Я., Семківа О.М. присвяченобудові та улаштуваннюпожежних машин, їх систем та механізмів. У навчальномупосібникуприділеноувагуособливостямвикористанняпожежнихавтомобілів, особливостямбудовиосновних та спеціальнихпожежнихавтомобілів, розглянутообладнання, щозабезпечуютьїх роботу. Детально викладенітеоретичніосновироботипожежнихнасосів та їхбудова. Окреморозглянутопожежнімотопомпи, протипожежнатехніка на базілітальнихапаратів, суден, поїздів.

Навчальневиданняохоплюєпрограмніпитаннянавчальноїдисципліни «Протипожежна та аварійно-рятувальнатехніка» для підготовкифахівцівосвітньо-кваліфікаційногорівня «бакалавр» зіспеціальностей «Пожежнабезпека» та «Цивільнабезпека» у галузізнань 26 «Цивільнабезпека».

Повернутися до списку новин


© 2004-2024 EDU-MNS.org.ua