Література

07.04.2015
НУЦЗУ

У НУЦЗУ вийшли з друку навчальні книги з грифом «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів»

У НУЦЗУ вийшли з друку навчальні книги з грифом «Рекомендовано Міністерствомосвіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів»:
·         Німецька мова для галузі знань “Цивільна безпека”: навч. посіб./ Укладач О.Ф. Кучеренко за заг. ред. І.Є. Богданової. – Х.: НУЦЗУ, 2014. – 435 с.
Презентований навчальний посібник створено відповідно до програми навчальної нормативної дисципліни «Іноземна мова (німецька) за професійним спрямуванням» для галузі знань “Цивільна безпека”.
Для реалізації завдань програми у навчальному посібникові запропоновано оригінальні фахові тексти із матеріалами до кожного тексту, граматичні завдання для повторення відповідного матеріалу, граматичний довідник, тестові контролі для перевірки якості засвоєння лексичних та граматичних тем, неадаптовані фахові тексти для анотування, німецько-український термінологічний словник сфери цивільної безпеки, перелік найуживаніших термінологічних словосполучень  галузі  та граматичні додатки (таблиці).
Навчальний посібник призначений для курсантів і студентів денної та заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр” ВНЗ ІІІ–ІV рівнів акредитації, що ставлять за мету оволодіти грунтовним рівнем знань з німецької мови  у галузі знань “Цивільна безпека”.
·         Спеціальне водопостачання: практикум / О.А. Петухова, С.А. Горносталь, Ю.В. Уваров – Х.: НУЦЗУ, 2015. − 106 с.
                Практикум є збірником задач з навчальної дисципліни «Спеціальне водопостачання» з підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» за напрямом «Пожежна безпека». Практикум складається з теоретичних відомостей про основні поняття дисципліни «Спеціальне водопостачання», методик розв’язання типових задач, необхідних довідкових даних, переліку літератури та предметного покажчика. Задачі практикуму практично спрямовані та стосуються питань профілактики та гасіння пожеж у населених пунктах та на виробничих об’єктах.
·         Теоретико-методологічні основи соціально-психологічного тренінгу: навч. посіб. / Укладачі: Афанасьєва Н.Є., Перелигіна Л.А. – Х.: НУЦЗУ, 2015. – 317 с.
Навчальний посібник містить у собі матеріали для вивчення теоретичних та практичних підходів до психологічного тренінгу, які існують у сучасній світовій психології, а також набір рекомендацій та вправ щодо керування тренінговою роботою.
У навчальному посібнику представлено теоретичний аналіз форм та методів психокорекційної роботи, що має практичне значення для проведення тренінгів, з урахуванням конкретних умов та вимог групової ситуації. Ретельно розглянуто процедуру та організацію побудови психологічного тренінгу, засоби контролю групи, структуру тренінгових планів, вимоги до особистості тренера.
Метою, яку ми переслідували при створенні даного посібника, є освоєння фахівцями з психології теоретичних та методологічних основ соціально-психологічного тренінгу, знайомство з загальними теоретичними основами групової психологічної роботи, а також з різними видами тренінгових груп, підходами до вирішення різноманітних практичних завдань тощо.
Навчальний посібник побудований з урахуванням необхідності вирішення як загальноосвітніх, так і спеціальних професійних  завдань. Він включає матеріал, що дозволяє отримати уявлення про загальні теоретичні положення соціально-психологічного тренінгу, а також про різні види групової психологічної роботи. У процесі підготовки психологам доцільно звертатися до навчальної, довідкової, наукової літератури, список якої приводиться у навчальному посібнику. Самостійна робота студентів розрахована на творчу роботу зі спеціальними текстами, уміння орієнтуватися у літературі по темі, що вивчається, здатність виробляти своє відношення до аналізованого матеріалу.
Цей навчальний посібник рекомендований для фахівців, студентів, слухачів вишів, які вивчають «Психотерапію», «Психокорекцію», «Психологічне консультування», «Основи соціально-психологічного тренінгу», а також для практичних психологів, що працюють у системі ДСНС України.
Повернутися до списку новин