Пріоритетні напрямки наукової діяльності УкрНДІЦЗ

Відповідно до покладених на нього завдань Український науково-дослідний інститут цивільного захисту:
• здійснює розроблення та вдосконалення теоретичних основ у сфері цивільного захисту, проводить пошукові і прикладні дослідження, розробляє і впроваджує технічні засоби та організаційно-технологічні заходи з питань захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій та запобігання їм;
• у межах компетенції бере участь у розробленні проектів концепцій, державних програм, законів та інших нормативно-правових актів, нормативних документів (будівельних норм, стандартів, правил, інструкцій, технічних регламентів та умов) з питань цивільного захисту, пожежної та техногенної безпеки, а також у сфері щодо ліквідації наслідків терористичної діяльності;
• бере участь, відповідно до компетенції, в реалізації заходів загальнодержавних, державних, галузевих, цільових та науково-технічних програм;
• здійснює аналіз планування діяльності, розробляє вимоги з питань підготовки планів цивільного захисту та пропозиції щодо шляхів і способів удосконалення Єдиної державної системи цивільного захисту;
• проводить аналіз дій органів виконавчої влади, органів і підрозділів цивільного захисту, керівників робіт і штабів з ліквідації надзвичайних ситуацій та розробляє науково обґрунтовані вимоги щодо проведення комплексу заходів реагування на надзвичайні ситуації, ліквідації загрози їх виникнення, в тому числі тих, що виникли внаслідок терористичного акту;
• проводить наукові дослідження з питань розвитку сил цивільного захисту;
• проводить науково-технічні дослідження, розробки та впровадження інноваційних технологій, тактичних прийомів та способів проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, гасіння пожеж, виготовляє, комплектує та реалізує дослідні, дослідно-експериментальні та демонстраційно-випробувальні зразки відповідного технологічного обладнання і устаткування;
• проводить науково-технічні дослідження, розробки, виготовлення та впровадження нових експериментальних і дослідних зразків та удосконалення існуючої протипожежної, аварійно-рятувальної та іншої спеціальної техніки, обладнання, механізмів, приладів, інструментів, які використовуються під час виконання заходів цивільного захисту, пожежної та техногенної безпеки;
• проводить науково-технічні дослідження з питань удосконалення заходів щодо запобігання надзвичайним ситуаціям;
• здійснює збирання, оброблення та аналіз інформації про стан техногенного і природного становища в країні, ймовірності виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, прогнозування їх змін;
• здійснює визначення показників ризику та обґрунтування районування території України щодо ризику виникнення надзвичайних ситуацій;
• здійснює облік, формування баз даних, аналіз, оцінювання ризиків виникнення надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та розроблення науково обґрунтованих запобіжних заходів, розрахунки значень пожежних ризиків;
• розробляє прогнозно-моделюючі комплекси за видами небезпечних подій (аварій, пожеж, стихійного лиха тощо), здійснює моделювання надзвичайних ситуацій;
• розробляє науково обґрунтовані рекомендації для прийняття управлінських рішень щодо запобігання негативним змінам техногенного та природного стану навколишнього середовища, ліквідації надзвичайних ситуацій;
• проводить науково-технічні дослідження з питань розроблення нових та удосконалення існуючих заходів захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій;
• проводить науково-технічні дослідження, розробки, виготовлення та впровадження експериментальних зразків засобів захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій, а також з питань технологій їх використання;
• проводить наукові дослідження та розробляє інженерно-технічні заходи цивільного захисту;
• проводить оцінку проектів містобудівної документації у частині дотримання вимог чинного законодавства з інженерного захисту територій, пожежної та техногенної безпеки;
• проводить оцінку проектів будівництва об’єктів у частині дотримання вимог нормативно-правових актів з інженерно-технічних заходів цивільного захисту і питань пожежної та техногенної безпеки;
• здійснює науково-методичне забезпечення розроблення і реалізації інженерно-технічних заходів цивільного захисту;
• здійснює розроблення переліку інженерно-технічних заходів цивільного захисту, які потребують проектних рішень для конкретного об’єкта або проекту містобудування;
• розробляє розділ «Інженерно-технічні заходи цивільного захисту» у проектній документації об’єктів та містобудівній документації;
• проводить обстеження технічного стану інженерних та захисних споруд цивільного захисту;
• розробляє заходи пожежної та техногенної безпеки для об’єктів різного призначення та готує обґрунтовані пропозиції щодо відхилень від діючих будівельних норм, які забезпечують встановлених вимог безпеки у спосіб, непередбачених будівельними нормами;
• розробляє рекомендації з удосконалення функціонування єдиної системи проведення авіаційних робіт з пошуку і рятування з урахуванням повітряних перевезень в Україні;
• розробляє та виготовляє безпілотні літальні апарати (БПЛА) різноманітних класів для застосування у сфері цивільного захисту, їх оснащення та системи керування для моніторингу надзвичайних ситуацій;
• розробляє засади застосування авіації щодо організації та проведення авіаційного пошуку і рятування в Україні;
• розробляє пропозиції щодо модернізації літальних апаратів для авіаційного забезпечення виконання завдань ДСНС України, обґрунтовує їх необхідний склад та розміщення по регіонах України;
• здійснює науково-технічне супроводження модернізації, ремонту та експлуатації літальних апаратів, технічних засобів авіаційного пошуку і рятування;
• розробляє комплекс організаційних, телекомунікаційних та інших заходів щодо створення та впровадження системи екстреної допомоги населенню за єдиним телефонним номером 112 та забезпечує її науково-методичний супровід;
• співпрацює з міжнародними та європейськими організаціями зі стандартизації;
• виконує функції органу з оцінки відповідності (органу сертифікації випробувального центру або лабораторії);
• виконує функції органу технічної апробації в галузі будівництва;
• проводить дослідження техногенно забруднених територій, прогнозування впливу такого забруднення на навколишнє природне середовище і людину та розробляє заходи щодо реабілітації техногенно забруднених територій;
• розробляє, виготовляє та проводить наукове супроводження зразків засобів цивільного захисту;
• здійснює розроблення планів реагування на надзвичайні ситуації та інструкцій щодо дій персоналу суб’єктів господарювання у разі загрози або виникнення надзвичайних ситуацій;
• розробляє вимоги до складання планів локалізації та ліквідації аварій, здійснює, на замовлення суб’єктів господарювання, підготовку планів локалізації і ліквідації аварій;
• проводить розроблення навчальної, інформаційної і методичної літератури з питань цивільного захисту, пожежної та техногенної безпеки;
• розробляє рекомендації щодо дій населення в умовах впливу наслідків терористичного акту;
• проводить ідентифікацію об’єктів господарської діяльності щодо визначення потенційної небезпеки та оформляє відповідні документи;
• проводить ідентифікацію об’єктів підвищеної небезпеки та оформляє відповідні документи;
• розробляє декларації безпеки об’єктів підвищеної небезпеки;
• проводить експертизу декларацій безпеки об’єктів підвищеної небезпеки;
• розробляє засоби та технології геоінформаційного картографування земель, територій та населених пунктів;
• розробляє науково-методичні та організаційні засади державної стандартизації у сфері цивільного захисту, пожежної безпеки та рятувальної справи;
• розробляє проекти нормативних документів з питань створення, випробування, модернізації, продовження ресурсу (термінів технічної придатності), експлуатації, ремонту та утилізації засобів цивільного і протипожежного захисту;
• залучається органами ринкового нагляду до робіт з проведення експертизи (випробування) зразків продукції, що є небезпечною, становить ризики та не відповідає встановленим вимогам;
• виконує функції координатора з проведення міжлабораторних порівняльних випробувань у сфері пожежної безпеки;
• розробляє шляхи удосконалення системи забезпечення пожежної та техногенної безпеки в Україні;
• проводить випробування продукції, в тому числі сертифікаційні, протипожежного й аварійно-рятувального призначення, засобів захисту, речовин, матеріалів, будівельних та електротехнічних виробів, у тому числі під час оцінки та перевірки відповідності вимогам технічних регламентів, будівельних норм, правил і стандартів;
• проводить дослідження щодо розроблення та застосування вогнегасних і вогнезахисних речовин, технічних засобів гасіння і протипожежного захисту, пожежно-технічного оснащення та іншої продукції;
• проводить наукові дослідження з питань технічного регулювання у сферах цивільного захисту, пожежної та техногенної безпеки;
• проводить наукові дослідження щодо забезпечення пожежної безпеки: атомних електростанцій, об’єктів національної економіки, а також під час перетворення об’єкта «Укриття» в екологічно безпечну систему;
• досліджує пожежі та надзвичайні ситуації техногенного характеру, пов’язані з такими пожежами;
• забезпечує ведення державного статистичного обліку пожеж шляхом збирання, обробки та підготовки відомостей про пожежі та їх наслідки в Україні, за результатами вивчення статистичних даних про пожежі, готує аналітичні матеріали;
• розглядає технічні завдання, проекти на влаштування систем протипожежного захисту, а також автоматизованих систем раннього виявлення надзвичайних ситуацій і оповіщення населення у разі їх виникнення;
• розробляє проекти інженерно-технічних рішень для здійснення протипожежних заходів, запобігання аваріям та ліквідації їх наслідків, за допомогою системи протипожежного захисту будинків і споруд;
• розраховує час евакуації людей з будинків і споруд у разі пожежі або іншої надзвичайної ситуації та визначає відповідність параметрів шляхів евакуації вимогам встановлених норм в Україні;
• визначає категорії приміщень, будинків та зовнішніх установок за вибухопожежною та пожежною небезпекою;
• розробляє та розглядає у визначеному чинним законодавством порядку проекти стандартів і технічних умов з питань цивільного захисту, пожежної та техногенної безпеки;
• надає в межах компетенції науково-методичну та просвітницьку допомогу установам, підприємствам, організаціям, що стосується забезпечення цивільного захисту, пожежної і техногенної безпеки та дій в умовах вчинення терористичного акту;
• здійснює ведення реєстру нормативно-правових актів з питань пожежної та техногенної безпеки;
• проводить наукову та науково-технічну експертизу у сфері цивільного захисту, пожежної та техногенної безпеки;
• виконує функції експертно-технічного центру у сфері цивільного захисту, пожежної та техногенної безпеки;
• координує дослідну та випробувальну діяльність дослідно-випробувальних лабораторій територіальних органів ДСНС України, здійснює наукове і методичне керівництво їх діяльності;
• досліджує причини виникнення пожеж та надзвичайних ситуацій у межах компетенції;
• виконує функції секретаріату технічного комітету ТК 25 «Пожежна безпека та протипожежна техніка»;
• здійснює метрологічне забезпечення наукової та випробувальної діяльності;
• проводить дослідження технічного стану засобів індивідуального захисту та окремих систем засобів колективного захисту;
• розробляє заходи щодо розвитку випробувальної бази з проведення досліджень відповідно до компетенції;
• здійснює виготовлення приладів та інших виробів для проведення досліджень у сфері цивільного захисту, пожежної та техногенної безпеки;
• здійснює, разом із замовниками наукових робіт, впровадження результатів наукових досліджень у практичну діяльність та навчальний процес;
• проводить аналіз науково-технічних досягнень зарубіжних країн та розробляє заходи щодо впровадження таких досягнень в Україні;
• здійснює співробітництво з науковими установами НАН України, галузевих академій наук та зарубіжних країн;
• проводить у встановленому порядку спеціальне навчання у сфері пожежної і техногенної безпеки та цивільного захисту, в тому числі з питань дослідження пожеж, сертифікації персоналу відповідно до вимог технічних регламентів, антитерористичної діяльності;
• проводить спеціальне навчання керівників та виконавців за видами робіт протипожежного призначення;
• здійснює взаємодію та обмін науковими і методичними матеріалами з відповідними науково-дослідними установами НАН України та галузевими академіями наук, вищими навчальними закладами та громадськими організаціями;
• організовує та проводить наукові конференції, семінари, тематичні виставки;
• забезпечує правову охорону об’єктів прав інтелектуальної власності;
• здійснює науково-інформаційну та видавничу діяльність, розповсюджує свою друковану продукцію - посібники, збірники, журнали, бюлетені, монографії тощо;
• проводить винахідницьку, раціоналізаторську та патентно-ліцензійну діяльність.

Ваш коментар:

Нажаль, ми вимушені використовувати захист від спаму. Якщо код нерозбірливий, перевантажте малюнок.

antispam

Відправити