Науково-дослідна лабораторія метрологічних випробувань екологонебезпечних середовищ

Лабораторію створено в березні 2014 року з метою проведення наукових досліджень за напрямом «Пожежна та екологічна безпека», впровадження їх результатів у практику та навчальний процес і підвищення якості підготовки фахівців у галузі пожежної безпеки.
Головними завданнями лабораторії є виконання та апробація пошукових, науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт в напрямку розробки, вдосконалення методів контролю та заходів захисту від радіоактивних та інших шкідливих речовин, розроблення наукових методів дослідження комплексної оцінки та прогнозування впливу техногенного забруднення на навколишнє середовище й людину та створення й пошук оптимальних методів і засобів протипожежного захисту та систем забезпечення пожежної безпеки.
Науково-дослідна лабораторія метрологічних випробувань екологонебезпечних середовищ є науковим структурним підрозділом Інституту у складі відділу науково-дослідної роботи.
Лабораторія у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами ДСНС України, а також іншими нормативно-правовими актами та цим Положенням і настановою з якості лабораторії.
До науково-дослідної роботи в Лабораторії можуть залучатися науково-педагогічні працівники, ад’юнкти та магістри Інституту.
Організація спільної діяльності Лабораторії з іншими установами та організаціями здійснюється на основі угод між Інститутом та цими установами та організаціями.
Цілі та завдання лабораторії:
• виконання та апробація пошукових, науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт, пов’язаних з пожежною та екологічною безпекою;
• методичний супровід наукових досліджень ад’юнктів, фахівців, магістрів, курсантів та студентів Інституту, які стосуються напрямків діяльності Лабораторії
• організація та проведення науково-технічних та технологічних заходів, пов’язаних з пожежною та екологічною безпекою;
• надання наукових, консультаційних, експертних та інших видів послуг, напрям яких відповідає науковим напрямкам діяльності Лабораторії, організаціям, підприємствам, установам та фізичним особам;
• сприяння впровадженню у практичну діяльність результатів фундаментальних і практичних досліджень у сфері пожежної та екологічної безпеки;
• розробка методичних матеріалів для забезпечення навчального процесу з дисциплін, пов’язаних з пожежною та екологічною безпекою.